تلفن : (5)44433362-086
محمود نجفی: 09183661031

آدرس ایمیل: Sharghgostardelijan@gmail.com

بلاگ آموزشی

آسفالت سرد

آسفالت سرد چیست ؟

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد از اﺧﺘﻼط ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ قیرﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ قیرآﺑﻪﻫﺎ در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻬﯿﻪ و در ﻫﻤﯿﻦ دﻣﺎ ﭘﺨﺶ و ﻣﺘـﺮاﮐﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد.در این مقاله بیشتر به این نوع از آسفالت سرد می پردازیم.

ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ در زﻣﺎن اﺧﺘﻼط ﺑﺎ قیراﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ قیرﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل، در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸـﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ.

ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ قیرﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۳۰۰۰- MCﯾﺎ ۳۰۰۰- SCﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻋﻤﻼ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﺑﺎﯾﺪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ۹۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و در ﻣﺤﺪوده ﻫﻤـﯿﻦ دﻣـﺎ، ﭘﺨـﺶ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﻮد.

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎد ﺣﻤﻞ و ﺳﭙﺲ ﭘﺨﺶ ﮐﺮد و ﯾـﺎ آن را در ﮐﺎرﮔـﺎه اﻧﺒﺎر ﻧﻤـﻮد و ﺑﻌـﺪا ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.

انواع آسفالت سرد :

۱)آسفالت سرد کارخانه ای:

این نوع از آسفالت در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺮﮐﺰی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.که بعد از آن برای پخش به محل مصرف حمل می شود.در تمامی مراحل ساخت آن از ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻧﻪﺑﻨﺪی، ﺗﻮزﯾﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺮوﺣﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﮐﻨﺘـﺮلﻫـﺎی ﻻزم آﻧﻄـﻮر‬ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

۲)آسفالت سرد مخلوط در محل:

این دوع از آسفالت به دو دسته تقسیم بندی می شود:

  • نوع مخلوط در محل:

سنگدانه ها در كنار و امتداد راه ريسه شده و روي آن قيرپاشي ميشود و سپس عمل اختلاط و پخش با گريدر يا وسايل نظير آن انجام ميگيرد.

آسفالت سرد كه با قيرهاي محلول تهيه ميشوند، مخلوط آسفالتي آماده شده ميبايست به دفعات لازم توسط ماشين آلات (لودر و گريدر) در هواي آزاد زير و رو شده تا ميزان حلال موجود در قيرهاي محلول به حداقل ممكن كاهش يابد.

  • نوع مخلوط در كارگاه سيار:

با عمل اختلاط قير و سنگدانه ها در كارخانه هاي سيار انجام و مخلوط تهيه شده براي پخش به محل مصرف حمل ميشود.

آسفالت سرد

کاربرد آسفالت سرد در ساخت راه ها:

آسفالت سرد در کلیه لایه های روسازی کاربرد دارد، مشروط بر آن که تمام ضوابط و معیارهای طراحی و محدودیت-های ترافیکی مسیر برای آن رعایت شود.

این نوع آسفالت در قشرهای رویه، آستر و اساس قیری برای ترافیک سبک ومتوسط و در قشر اساس قیری برای ترافیک سنگین و خیلی سنگین می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از آسفالت سرد در لایه رویه در شرایط ترافیک سبک و متوسط صورت می گیرد و اجرای آن برای شرایط ترافیک سنگین، به عنوان لایه اساس امکانپذیر است.

در صورت تبدیل وضعیت ترافیک از حالت سبک و متوسط به سنگین برای مسیری که از این نوع آسفالت به عنوان لایه رویه در آن استفاده شده است، میبایست از آسفالت گرم به عنوان روکش برای جلوگیری از بروز خرابی استفاده نمود.

نکات آسفالت سرد :

۱- برای درزگیری و لکه گیری موقت، حتی در مکان مرطوب بسیار مناسب است.

۲- منعطف و در عین حال، مستحکم در برابر تغییرات آب و هوایی است.

۳- می تواند در محل اجرای لکه گیری نیز (در محل کار)، ساخته و استفاده شود.

۴- قیر امولسیون برای این کاربرد مناسب است و به خوبی با مصالح سنگی ادغام می شود.

۵- کاملاً سازگار با محیط زیست است و بدون دود، انرژی و حرارت دهی، حتی دردمای محیط قابل ساخت و اجرا است.

۶- پس از فرآیند شکست، ترافیک می تواند از آن عبور کند.

۷- مصالح سنگی باید شکسته وکاملاً شسته و عاری از خاک باشد و دانه بندی ۰ تا ۳ میلیمتر نباید در مصالح وجود داشته باشد.

۸- قابل نگهداری به صورت فله (حدود ۶ تا ۱۲ ساعت) و در کیسه پلی بگ (حدود ۷ تا ۱۴ روز) است و می تواند دوباره بازیافت شود.

۹- برای جاده های روستایی که از کارخانه های آسفالت گرم دور هستند، تنها جایگزین مناسب است.

۱۰- سطحی که باید لکه گیری شود، باید کاملا عاری از گرد و غبار و آلودگی و روغن باشد.

۱۱- هزینه ساخت و حمل بسیار کمی دارد.

آسفالت سرد

کنترل سطح آسفالت :

رﻗﻮم و ﺷﯿﺐﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺸﺮﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ، ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم و اﺧـﺘﻼف آﻧﻬـﺎ در ﺣـﺪ رواداریﻫـﺎی زﯾـﺮ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:‬‬‬

۱-۱۳- ﻧﯿﻤﺮخﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ‬‬
‫رﻗﻮم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﻣﺤﻮر وﻃﺮﻓﯿﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻮم ﻣﻨﺪرج در ﻧﯿﻤﺮﺧﻬﺎی ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮای ﻗﺸـﺮﻫﺎی‬ ‫زﯾﺮﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۱۰± ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﺮای روﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۵± ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.‬‬‬

۲-۱۳- ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺳﻄﺢ‬
‫ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﺳﻄﺢ آﺳﻔﺎﻟﺖ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺤﻮر و ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺷـﻮد، ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ۵± و ۸± ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬

محدودیت ها :

‫در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد:‬‬

‫اﻟﻒ- اﺟﺮای ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻣﻮاد ﻓﺮار آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ و ﺗﺒﺨﯿـﺮ ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬
‫ب- ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ روی ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺧﺘﻼط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﻮد.‬‬‬
‫پ- ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺨﺶ و اﺟﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد در ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻫﻮا ﮔﺮم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬
‫ت- از ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از روی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪن ﮐﺎﻣـﻞ آن ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی‬ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر اﺿﻄﺮاری، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ۳۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد و ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ و ﭼـﺮاغﻫـﺎی‬ ‫ﭼﺸﻤﮏزن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺮدد ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد، ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬

انتخاب دانه بندی کارگاهی :

اﻧﺘﺨﺎب داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ‬ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺮوﺣﻪ در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ، ﻣﻮﺿﻮع داﻧﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و رﻋﺎﯾﺖ رواداریﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Languages