ایزوگام وکاربردقیردرشرکت شرق گستردلیجان521

انواع قیر :

قیر جسم سیاهی ست كه از شمار زیادی هیدرو كه به سیستم كواوئید در هم شده اند درست شده و دارای هیرو گوگرد و اكسیژن دار هم هست با گرما دادن به قیر از شخی به سفتی به خمیری به شلی به آبكی و در روغنهای معدنی حل می شود قیر چسبنده است و دانه های را به همدیگر میچسباند اینست كه در ساختن روبه های سیاه آسفالتی مصرف می شود آب در قیر نشست نمی كند از این رو با آن ساختمان ها را آب بندی می كنند .

در ایران قیر را از زمان باستان می شناختند . گمان می رود واژه قیر بابلب یا الامی می باشد زیرا آنها قیر معدنی را برای آب بندی كردن ساختمانها و به جای مصرف مالات مصرف می كردند.

امروز قیر را دو جور به دست می آورند . آنرا از معدن در میاورند ( قیر معدنی ) و بیشتر قیر مصرفی در راه سازی و آب بندی كردن ساختمان ازپالودن نفت خام تهیه می شود ( قیر مژنفتی ) .

ایزوگام وکاربردقیردرشرکت شرق گستردلیجان521

معرفی ایزوگام شرق گستردلیجان
معرفی ایزوگام شرق گستردلیجان

ایزوگام

قیر خالص :

قیری كه به روش فوق از انتهای ستون تقطیر خارج می شود و قیر خالصFentertion grade bita men نامیده می شود . كه با انتخاب تقطیر مناسب می توان انواع قیر های خالص با وسكوزیت های مختلف نهیه نمود . بعنوان مثال قیر های خالص زیر را كه بر حسب درجه نفوذ در 25 درجه سانتیگراد مشخص شده اند نام برده می شود .

ایزوگام وکاربردقیردرشرکت شرق گستردلیجان521-قیر جسم سیاهی ست كه از شمار زیادی هیدرو كه به سیستم كواوئید در هم شده اند درست شده و دارای هیرو گوگرد و اكسیژن دار هم هست

10/20,20/30,30/40,40/50,50/60,

60,70,90,110,190,210,280,320,400,500

برخی از قیر های خالص فوق از اختلاط و برگشت قیر های نرمتر بدرون قیر های سفت تر یا براتی تهیه قیر ها با درجه ستود بالا معمولاً از انحلال زبا نقطه جوش بالا بدرون قیر های با در جه نفوذ كمتر استفاده می شود . ذكر این نكته ضروری است كه برای كاربرد قیر های خالص همیشه بایستی آنها را گرم نمود معمولاً قیر و مصالح جداگانه گرم شده و سپس گرما گرم مخلوط گردیده و به حالت گرم نیز مخلوط حاصل را پخش می كند بهمین دلیل معمولاً از قیر های خالص در اسفالت پوششی surfaee استفاده بعمل می آید . مشخصات قیر های خالص در جدول 1 ملاحظه می گردد .

ایزوگام طرحدارشرق گستردلیجان
ایزوگام طرحدارشرق گستردلیجان

قیر های مخلوط :

در برخی از عملیات راه سازی بدلائل مختلف فنی و اختصاصی امكان كاربرد قیر های خالص كه همگی جامدند وجود ندارد . بهمین دلیل پالایشگاهها قیر های مخلوط cut-baek و یا برگشتی را عرضه میدارند كه اكثر در درجه حرارت حیط مایع بود هر برخی نیز با حرارت كلی مایع می شوند این قیر ها دارای مزایای شماری می باشند و معمولاً در انواع آسفالتهای پوششی و نیز آسفالتهای از نوع ماكادام قیر مصرف می گردند . قیر های مخلوط از استخراج یك قیر با درجه نفوذ مناسب با حلالی كه با قیر مورد نظر قابلیت استخراج داشته باشد تهیه می گردند . معمولاً در پالایشگاه قیر با درجه نفوذ 300-100 ( پالایشگاه ابادان 100-80) را با حلال های نفتی از نوع كروزین  ، كه وزت زغال سنگ و یا روغن آنتراسن و یا مخلوط آنها را با یگدیگر مخلوط نموده و انواع قیر های مخلوط را تهیه می نمایند و همانطوریكه ذیلا نیر آورده می شود از انواع حلال های نفتی دیگر نیز استفاده بعمل می آید .

ایزوگام وکاربردقیردرشرکت شرق گستردلیجان521 

ایزوگام وکاربردقیردرشرکت شرق گستردلیجان521-قیر جسم سیاهی ست كه از شمار زیادی هیدرو كه به سیستم كواوئید در هم شده اند درست شده و دارای هیرو گوگرد و اكسیژن دار هم هست
ایزوگام،دلیجان،شرق گستر521
ایزوگام،دلیجان،شرق گستر521

 

در بعضی موارد ، مثلاً در موردیكه مصالح سنگی مرطوب باشند، به منظور افزایش شمانس چسبندگی مصالح و قیر ، قیر مخلوط مورد مصرف بایستی دارای درحه اسیدی مناسب باشد كه در این مورد كروزت نشسته بعنوان حلال قیر مخلوط و یا قسمتی از قیر مخلوط تهیه اضافه می شود تا اسیدیت قیر زیاد گردد . تهیه قیر های مخلوط در پالایشگاه هنگامی صورت می گیرد كه قیر خالص هستند گرم است و سیكوزیت قیر مخلوط حاصل و زمان سنت شن آن در جاده بستگی به مشخصات و نوع و مقدار حلال نفتی كه در تهیه قیر مخلوط بكار رفته است دارد . بعد از پخش قیر مخلوط در جاده در اثر جریان هوا و باد گرمی حلال قیر مخلوط تبخیر شده و سر انجام قیر خالص موجود در آن باقی می ماند كه دارای خواص مربوط بخود می باشد . قیر های مخلوط را در سیستم آمریكایی بسه دسته طبقه بندی نموده اند :

الف : قیر های مخلوط تند گیر R.C             Rapid caring

ب  : قیر های مخلوط كند گیر M.C            Medical caring

ج : قیر های مخلوط دیر گیر

ایزوگام وکاربردقیردرشرکت شرق گستردلیجان521-قیر جسم سیاهی ست كه از شمار زیادی هیدرو كه به سیستم كواوئید در هم شده اند درست شده و دارای هیرو گوگرد و اكسیژن دار هم هست

ایزوگام طرحدارشرق گستردلیجان
ایزوگام طرحدارشرق گستردلیجان

قیر های مخلوط فوق الذكر هر كدام شامل چندین قیر مخلوط می باشد كه اختلافشان در ویسكوزیته آنها می باشد كه با اعداد 6-0 مشخص می گردند . ربدین ترتیب ملاحظه می گردد كه قیر R.C.6 سیال ترین مخلوط و بالعكس قیرS.C.5 سفت ترین مخلوط می باشد كه حالت خمیری دارد . علی ایحال قیر های مخلوط تند یر R.C از اختلاط قیر خالص 100/80 با گازوئیل ، قیر های كند گیرM.C از اختلاط یا بر گشت كروزین با قیر خالص 100/80 و بالاخره ، قیر های دیر گیر S.C از اتختلاط قیر خالص 100/80 و نفت و گاز بدست می آید . مشخصات كلی قیر های مخلوط در اینجا گفته شده قیر های كند گیر M.C به مقیاس وسیع در عملیات راهسازی مصرف می شود از جمله حداكثر آسفالتهای سرد ، رد میكس و پریمكت را می توان نام برد .

چنانچه اشاره گردید اندیس های 5-0 قیر های مخلوط مربوط به وسیكوزیت آنها می باشد . این اعداد مقدار ویسكوزیت را نشان نمی دهد بلكه فقط نوع قیر را مشخص می نماید ویسكوزیت قیر های مخلوط در سیستم آمریكایی بر حسب ثانیه (Saybolt for a ) بشرح زیر می باشد :

الف : ویسكوزیته قیر های مخلوط با اندیس . صفر معادل 150-75 ثانیه سیبولتفورل در 25 درجه سانتیگراد می باشد .

ب: ویسكوزیته قیر های مخلوط با اندیس معادل 150-75 ثانیه سیبولت-فورل در 50 درجه سانتیگراد می باشد .

ج : ویسكوزیته قیر های مخلوط با اندیس 2 معادل 200-100 ثانیه سیبولت فورل در 60 درجه سانتیگراد می باشد .

د : ویسكوزیت قیر های مخلوط با اندیس 3 معادل 500-250 ثانیه سیبولتفورل در 60 درجه سانتیگراد می باشد .

ه : ویسكوزیت قیر های مخلوط با اندیس 4 معادل 250-125 ثانیه سیبولت فورل 2/82 درجه سانتیگراد می باشد .

و : ویسكوزیت قیر های مخلوط با اندیس 5 معادل 600-300 ثانیه سیبولتفورل در 2/82 درجه سانتیگراد می باشد .

قیر های مخلوط توسط پالایشگاههای مختلف در سرتاسر دنیا تهیه می گردد و برای آنها مشخصات مختلفی نیز تهیه شده است . پالایشگاههای آبادان علاوه بر قیر های خالص كه در جدول 1 مشخصات آنها آمده است قیر های مخلوطS.C,M.C,R.C  نیز تهیه می كند و اضافه بر آن یك سری قیری مخلوط طبق استاندارد .

كمپانی SHELL در پالایشگاه آبادان تهیه می شود كه نام گذاری آنها بر حسب ویسكوزیت می باشد ویسكوزیت این قیر های مخلوط بر حسب STANDARD TAR VISCOSITY S.T.V در 20 درجه سانتیگراد می باشد و از قیر مخلوط 100/50 تا 700/500 تهیه ببازار عرضه می گردد . در همین سری یكنوع قیر مخلوط با ریسكوزیت بیشتری بنام 125 تهیه می كنند كه ویسكوزیت آن در 40 درجه سانتیگراد بر حسب S.T.V تعیین می گردد .

ایزوگام وکاربردقیردرشرکت شرق گستردلیجان521-قیر جسم سیاهی ست كه از شمار زیادی هیدرو كه به سیستم كواوئید در هم شده اند درست شده و دارای هیرو گوگرد و اكسیژن دار هم هست

با آن ساختمان ها را آب بندی می كنند .

ساختمان شیمیائی قیر :

ایزوگام طرحدارشرق گستردلیجان
ایزوگام طرحدارشرق گستردلیجان

ساختمان شیمیائی قیر نسبتاً پیچیده است و مطالعاتیكه تا كنون انجام شده نظریه قطعی و معین درباره چگونگی ساختمان شیمیایی قیر بدست نداده است . از طرفی نفت خام كه از آن مشتق می شد نیز از نظر شیمیایی بسیار متنوع می باشد و آنهم بدلیل شرایط ژئولوژیك متفاوتی می باشد كه نفت تحت آن شرایط تشكیل می گردد ساختمان شیمیایی قیر تصفیه شده با وجود فعل و انفعالاتی كه ضمن تقطیر صورت می گیرد بستگی تام منبع اولیه نفت خام مربوطه دارد .

بنابر این تعریف قیر ماده است كه كاملاً در سولفوركرین حا می شو.د و اكثر قیر هایی كه در راهسازی مصرف می شوند كمتر از 1/0 درصد مواد غیر محلول در سولفور كربن دارند . این ماده غیر محلول در سولوزكربن را كربوئید Carboidمی گویند . كربوئبد جزئی در خواص قیر دارند ولی نانچه قیر در معرض حرارتهای بالا قرار گیرد در مولكولهای آن شكستگی ایجاد می شود كه در این مورد كربوئید بعنوان عامل مشخص كننده میزان شكسته شدن مولكول مفید است  عمل شكستن مولكولهای قیر تغییرات قابل ملاحظه ای در مواد متشكله آن می دهد این تغییرات مرایی عملكرد قیر در جاده زیان آور تشخیص داده شده است . برای تشخیص و تعیین سایر مواد متشكله قیر روشهای مختلف وجود دارد كه در اكثر این روشها قیر محلول در سولفوركربن را بسه جزء اصلی طبقه بندی می كنند :

ایزوگام وکاربردقیردرشرکت شرق گستردلیجان521

1)     كابن : جز غیر محلول در تتراكلروكربن

2)     آسفالتن : جز غیر محلول در حالهایی نظیر هیدروكربن آلیفاتیك سبك مانند اتر نفت .

3)  مالتن : جز محلول در جلال سبك هیدروكربن آلیفاتیك مانند هپتان و غیره . مالتن ها خود به دو دسته رزین و روغن تقسیم می شوند ، رزین توسط پودرهائی نظیر خاك مزسر Faller جذب می شوند در صورتیكه روغن جذب نمی شود.

ایزوگام وکاربردقیردرشرکت شرق گستردلیجان521-قیر جسم سیاهی ست كه از شمار زیادی هیدرو كه به سیستم كواوئید در هم شده اند درست شده و دارای هیرو گوگرد و اكسیژن دار هم هست

 

ایزوگام،دلیجان،شرق گستر521
ایزوگام،دلیجان،شرق گستر521