آدرس دفتر شرکت

دلیجان – میدان پلیس راه سابق – ضلع شرقی میدان – دفتر شرکت 

تلفن 08644228315  –  08644228316  – 08644230063

فکس  08644223734