مراحل تولیدایزوگام شرق گستردلیجان

درابتداقیرهای انباشته شده دراستخرهای زیرزمینی به وسیله دستگاههای مکانیزه مکنده به سمت مخازن پخت (بنزا)هدایت شده وبعدازفعل وانفعالات وافزودن چندین موردموادپلیمری توسط کاربران مجرب درآخرموادمکمل اصلاح شده به وسیله نیروی محرکه مکانیکی به سوی مخازن پخت منتقل شده وبه موادداخل بنزاافزون می گرددوطی چندساعت مواداولیه آماده شده ومرحله پخت به اتمام رسیده که به سوی میکسرهدایت شده ودرآنجانگهداری میشود                                           

ایزوگام شرق گستر دلیجان

مرحله بعدی تولید ایزوگام شرق گستر آمادگی خط تولیدمیباشدکه درمرحله نخست اپراتورمربوطه تیشو  وپلی استرراآماده کرده برروی خط گذاشته وسپس مدیرتولیدبعدازآمادگی تمامی اپراتورهادستورات لازم راداده ومواداولیه انباشته شده درمیکسررابه سوی تشتکی که پلی استروتیشودرآن قرارداردبه وسیله پمپهای مخصوص پمپاژکرده  سپس خط تولیداستارت شده وپلی استروتیشوبامواداشباع شده به وسیله غاطکهای مختلف واردمخازن آب که مسئولیت خنک کردن عایق رادارندمیشود که درمراحل گوناگون به وسیله فنهای خشک کن رطوبت اضافی گرفته شده به سمت بسته بندی رفته وآماده لیبل زنی می شود.